Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Właścicielem portalu internetowego www.mojafigura.com (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Portalem”) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej 22A/5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańsk pod numerem 153723, NIP: 9880114432, Regon: 020714669.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 2 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych – oznacza firmę Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej 22A/5, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 2. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;
 3. Subskrybent – oznacza osobę, która świadomie dokonała rejestracji własnego adresu e-mail w Portalu w celu otrzymywania regularnego newslettera zawierającego informacje z tematyki Serwisu lub inne oferty w tym reklamowe innych podmiotów gospodarczych;
 4. Administrator – osoba lub zespół osób upoważnionych przez Wydawcę do zarządzania Serwisem z poziomu serwera internetowego oraz oprogramowania zainstalowanego w domenie Portalu.
 5. Wydawca – oznacza firmę Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej 22A/5, będącą właścicielem praw do Portalu Internetowego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami;
 6. Redakcja – zespół specjalistów (redaktorów, operatorów tv, copywriter-ów, programistów, grafików, ekspertów portalu) współpracujących stałe z Portalem lub na okres zamknięty.
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.
 2. W trakcie korzystania ze Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji Serwisu, jeżeli przeglądarka, której używa Użytkownik, na to pozwala.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych w Portalu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 4. Korzystanie ze stron internetowych w Serwisie następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Użytkownika.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Portalu.

§ 4 Polityka prywatności, dane osobowe

Jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy

 1. Portal www.mojafigura.com ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym Użytkownikom, Subskrybentom oraz Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie o oferowanych przez nas usługach oraz kontakt z działem specjalistów-ekspertów Portalu.
 2. W niektórych przypadkach (np. Newsletter) zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody Subskrybentów.
 3. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników Portalu.

Polityka wobec osób niepełnoletnich

 1. Portal nie ma technicznych ani prawnych możliwości weryfikowania informacji na temat wieku swoich Użytkowników oraz Subskrybentów.
 2. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani subskrybować usług świadczonych przez mojafigura.com bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
 3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą być naszymi Użytkownikami lub Subskrybentami . Kontakt z takimi osobami musi odbywać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem rodziców lub opiekunów.

Bezpieczeństwo bazy danych

 1. Portal zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
 2. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników lub Subskrybentów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 3. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
 4. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Zmiana danych / Rezygnacja z naszych usług

 1. mojafigura.com daje Subskrybentom możliwość zmiany swoich danych lub zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji oraz rezygnacji z naszych usług. Można tego dokonać, wysyłając e-mail pod adres: admin[at]mojafigura.com lub telefonicznie pod nr. tel dostępnymi w dziale KONTAKT

§ 5 Prawa autorskie

 1. Wydawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści zawartych na stronach Portalu.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Portalu jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy z Wydawcą i tylko na własny użytek Użytkownika. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Portalu jest zabronione.3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Użytkownikowi Internetu w Portalu nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Wydawcy.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wydawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Wydawca zawiadomi Użytkowników na stronach Portalu oraz Sybskrybentów, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Subskrybenta. W razie, gdy Subskrybent nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 roku.

MOJAFIGURA to serwis skierowany przede wszystkim do ludzi aktywnych, ale nie tylko. Nasz portal umożliwia również zdobycie cennej wiedzy na temat zdrowego stylu życia każdemu, kto chciałby spróbować nauczyć się żyć aktywnie i czerpać z tego przyjemność. Nasz zespół redakcyjny to mieszanka młodości i doświadczenia, która łączy pracę z pasją!

[FM_form id="1"]

Copyright © 2016 Wellness Styl

To Top